Karta informacyjna

Jeżeli realizujesz jakieś przedsięwzięcie mogące w jakiś sposób oddziaływać na środowisko możesz być zobowiązany do opracowania   niezbędnej dokumentacji środowiskowej   przed uzyskaniem np. pozwolenia na budowę. Aby prawidłowo przygotować dokumentację środowiskową należy dostarczyć odpowiedniemu urzędowi kartę informacyjną zawierającą niezbędne informację o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W przypadku realizacji dużych inwestycji mogących zawsze oddziaływać na środowisko oraz niektórych inwestycji tzw. potencjalnie oddziałujących na środowisko niezbędne jest przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko.

 Raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest dokumentem, który może być wymagany na etapie uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych planowanego przedsięwzięcia – obowiązek taki wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Nasza oferta dla Państawa to profesjonalne przygotowanie powyższych dokumentów tj.

  • karty informacyjnej
  • raportu środowiskowego


Dzięki dużemu doświadczeniu naszych pracowników oraz współpracy z wieloma ekspertami z różnych dziedzin potrafimy przygotować niezbędną dokumentację środowiskową w taki sposób, aby uzyskanie odpowiednich pozwoleń zajmowało jak najmniej czasu.

Raporty OOŚ są również niezbędnym dokumentem wymaganym przy ubieganiu sie o dofinansowanie w ramach realizacji projektów finansowych za środków Unii Europejskiej.


Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.